elfCLOUD - Käyttöehdot

Viimeisin versio käyttöehdoista on saatavilla osoitteessa https://secure.elfcloud.fi/fi_FI/contact/terms_of_use/.

Alla on kuvattu elfcloud.fi-palvelussa noudatettavat käyttöehdot, joita palvelun käyttäjät sitoutuvat noudattamaan. elfcloud.fi-palvelu kattaa kaikki elfcloud.fi-domain nimen alaisuuteen rekisteröidyt Internet-sivustot (kuten www.elfcloud.fi, my.elfcloud.fi ja api.elfcloud.fi) kokonaisuudessaan sekä näiden sisältämät vuorovaikutteiset osiot, mukaanlukien My elfcloud.fi -palvelu. elfcloud.fi-palvelun käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Mahdolliset elfcloud.fi-palvelun kansainväliset sisarsivustot kuuluvat automaattisesti samojen käyttöehtojen piiriin.

Soveltaminen ja käyttötarkoitus

Näitä ehtoja sovelletaan elfCLOUD:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”), y-tunnus FI23540122 (Suomen kansallinen muoto 2354012-2), julkaiseman elfCLOUD-palvelun (jäljempänä ”elfcloud.fi” sekä ”Palvelu”) käyttöön. elfCLOUD on elfGROUP Kyberturvallisuuspalvelut Oy:n tuote sekä aputoiminimi. Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy nämä ehdot sekä sitoutuu noudattamaan niitä käyttäessään tai muuten hyödyntäessään elfcloud.fi:n palveluja. Nämä ehdot koskevat lisäksi kaikkia elfcloud.fi-palvelussa tarjottavia lisäpalveluja. Palvelussa tehtävät palvelutilaukset ovat aina käyttäjän hyväksymien käyttöehtojen alaisia. Mikäli käyttöehtoja päivitetään palvelutilauksen voimassaolojakson kuluessa, palvelutilaus on voimassa sen päättymiseen tai uusimisajankohtaan saakka niillä käyttöehdoilla, jotka olivat voimassa palvelutilauksen alkaessa.

Mikäli Palveluntarjoajan on pakottavasta syystä päivitettävä käyttöehtoja kesken palvelutilauksen, Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus hyväksyä uudet käyttöehdot tai keskeyttää voimassaoleva palvelutilaus, jolloin käyttämättä jäänyt osuus palvelujakson tilausmaksusta hyvitetään Käyttäjälle. Palveluntarjoaja ilmoittaa Käyttäjälle käyttöehtojen pakollisesta päivityksestä vähintään 6 kalenteriviikkoa ennen käyttöehtojen muutosajankohtaa.

Oikeudet

Kaikki Palvelussa esitetty informaatio Palvelun ominaisuuksista, toiminnasta, hinnoittelusta, huoltotoimenpiteistä tai muista Palvelun piirteistä, on Palveluntarjoajan tekijänoikeuksien alaista ja tekijänoikeuslainsäädännöllä suojattua aineistoa. Tämän aineiston kopioiminen, toisaalla julkaiseminen ja muu kaikkinainen hyödyntäminen on sallittua ainoastaan ei-kaupallisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tietojen alkuperäinen lähde mainitaan. Tarkoitetun aineiston kaikki käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan kirjallista etukäteen myöntämää lupaa.

elfcloud.fi-palvelu sisältää avoimen lähdekoodin osakokonaisuuksia. Avoimen lähdekoodin osakokonaisuudet ovat selkeästi merkityt tekstillä ”(C)opyright elfCLOUD / elfcloud.fi – SCIS Secure Cloud Infrastructure Services – Released to Open Source” ja niihin sovellettavat lisenssiehdot on mainittu kyseisten osakokonaisuuksien otsikkotiedoissa. Avoimen lähdekoodin periaatteella lisensioitujen komponenttien kopioiminen, muokkaaminen ja jälleenkäyttö ei-kaupallisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin on sallittu, kun komponenttien käyttö liittyy elfcloud.fi-palvelun tarjoamaan palvelukokonaisuuteen. Avoimen lähdekoodin osakokonaisuuksien käyttö Palveluntarjoajan ylläpitämään elfcloud.fi-palveluun liittymättömässä asiayhteydessä on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

Palvelun lähdekoodin kopioiminen, jälleenkäyttö tai uudelleen muokkaaminen ilman asianmukaista kirjallista lupaa on kokonaisuudessaan kiellettyä. Open Source -lisensioidut osakokonaisuudet ovat kuitenkin vapaasti muokattavissa edellä kuvattujen ja osakokonaisuuksissa mainittujen lisenssiehtojen puitteissa.

Kaikista tietoturva- ja tekijänoikeuksien rikkomuksista ryhdymme poikkeuksetta oikeudellisiin toimiin.

Palvelun käyttö ja tietojen tallentaminen palveluun

Palveluntarjoaja tarjoaa elfcloud.fi-palveluun kuuluvan infrastruktuurin palvelun Käyttäjien käyttöön. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palvelu on ammattimaisesti ylläpidetty, ja että sen tietoturvasta huolehditaan aktiivisesti. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun ammattimaisesta ylläpidosta ja pyrkii käytettävissä olevin keinoin varmistamaan Käyttäjän tallentamien tietojen jatkuvan saatavuuden ja muuttumattomuuden. Palvelun tietoturvaominaisuudet on suunniteltu varmistamaan, ettei Käyttäjän Palveluun luomiin tietosäilöihin ja näiden sisältämiin tietoihin ole muilla Käyttäjillä, eikä Palvelun ulkopuolisilla henkilöillä tai tietojärjestelmillä, mitään näkyvyyttä eikä pääsyä.

Ostamalla palvelutilauksen, Käyttäjä hankkii maksullisen palvelutilauksen ja käyttöoikeuden Palvelun varmennettuun tallennuskapasiteettiin ja kulloinkin tarjottaviin maksullisiin tilauksiin sisältyviin peruspalveluihin, kuten My elfcloud.fi -hallintasivustoon. Palvelusta voidaan tarjota myös maksuton kokeiluversio rajallisella tallennuskapasiteetilla ja rajoitetulla toiminnallisuudella. Määräaikaisen palvelutilauksen päättyessä tai jatkuvan palvelutilauksen päättyessä maksamattomana tai palvelutilauksen irtisanomiseen, Käyttäjän tilaus palautuu siirtymäjakson päätyttyä maksuttomaksi kokeiluversioksi.

elfcloud.fi-palvelun tekninen ympäristö on Palveluntarjoajan omaisuutta tai yksinomaan Palvelun käyttöön hankkimaa laitekapasiteettia. Palvelutilaus ei koskaan siirrä teknisen ympäristön omistus- tai hallintaoikeutta Käyttäjälle.

Palveluun tallennetut tiedot eivät tule Palveluntarjoajan omistukseen. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta eikä teknistä mahdollisuutta purkaa salattuna Palveluun tallennettua tietosisältöä. Mikäli Käyttäjä tallentaa tietoja Palveluun ohittaen asiakasohjelmiston salaustoiminnallisuuden, Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus tallentaa tiedot sellaisenaan ilman erillistä tietojensalausta. Palveluntarjoajan toimittamien elfcloud.fi-asiakasohjelmien (”jäljempänä Alkuperäiset asiakasohjelmat) oletustoimintatapa on aina lähetettävien tietojen salaaminen.

Alkuperäiset asiakasohjelmat eivät koskaan tallenna eivätkä siirrä tietojen salaamiseen käytettyjä salausavaimia Palveluntarjoajan palvelimille. Tietojen salaus ja purkaminen suoritetaan aina asiakasohjelmistossa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuutta salattujen tietojen selväkieliseksi muuntamiseen.

Käyttäjä yksin vastaa siitä, että salaukseen käytettävät salausavaimet ovat myöhemmin Käyttäjän saatavissa, jotta tallennetut tiedot voidaan Käyttäjän toimesta palauttaa selväkielisiksi. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen säilyttämään Käyttäjän salausavaimia, eikä ole vastuussa Käyttäjän salaamien tietojen palauttamisesta selväkieliseksi.

Käyttäjätilin palvelutilauksen tallennuskapasiteetin ollessa pienentymässä nykyistä käyttöastetta alhaisemmaksi, Palvelu lähettää Käyttäjälle sähköpostitse useita huomautusviestejä lähestyvästä kapasiteettimuutoksesta. Mikäli riittävän suurta palvelutilausta ei tehdä tai nykyisen tilauksen voimassaoloa uusita ennen käytettävissä olevan tallennuskapasiteetin alenemista, Palvelu tuhoaa Käyttäjän Palveluun tallentamat tietosäilöt yksitellen, kunnes tallennuskapasiteetin käyttöaste on Käyttäjän tallennuskapasiteetin rajoissa. Tietosäilöt tuhotaan vanhimmasta uusimpaan, käyttäen vertailuaikaleimana ajankohtaa, jolloin kutakin tietosäilöä on viimeksi käytetty tietosisällön lukemiseen tai kirjoittamiseen.

Palvelun käyttö rikollisiin tai muutoin Suomen lain vastaisiin tarkoituksiin on kielletty.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja toimii Suomen lakien ja yritystoimintaa säätelevien asetusten mukaisesti.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään kyseessä olevasta palvelujaksosta suoritetun maksun suuruuteen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palveluun tallennettujen tietojen oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, saatavuudesta tai muusta tallennettuihin tietoihin liittyvästä seikasta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Käyttäjän tai Palveluntarjoajan käyttämien tai muiden tiedonsiirtoyhteyteen osallistuvien Internet-palveluntarjoajien toiminnasta eikä näiden palveluiden luotettavuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sähköposti-, SMS- tai muuta viestintäkanavaa pitkin lähettämien tiedoite- tai huomautusviestien perillesaapumisesta eikä siitä, että viestit tavoittavat Käyttäjän. Palveluntarjoaja käsittelee Palveluun ja Käyttäjiin liittyvää aineistoa ehdottomalla luottamuksellisuudella.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen salaamattomien viestien (kuten sähköpostitse lähetettävät palvelutiedotteet) luottamuksellisuutta ja yksityisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Palveluntarjoaja ei koskaan lähetä palveluun tallennettuja asiakastietoja sähköpostitse tai muutoin suojaamattomalla tietoliikenneyhteydellä julkisessa tietoverkossa.

Palveluntarjoajalla ei ole hallussaan Palveluun tallennettujen salattujen tietojen salaamiseen käytettyjä salausavaimia. Palveluntarjoajalla ei ole teknistä mahdollisuutta asiakasohjelmilla salattujen tietojen palauttamiseen selväkielisiksi.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käytöstä suoraan tai välillisesti Käyttäjälle tai kolmannalle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta, joka ei ole suoraan ja yksiselitteisesti johtunut Palveluntarjoajan virheestä. Tällöinkin Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kyseessä olevan Käyttäjän palvelujaksosta suoritetun maksun suuruuteen. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan välillisiä tai seurannaisvahinkoja taikka vahinkoja, joita se ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Palveluntarjoajasta riippumattomat häiriötekijät, kuten esimerkiksi jännitehäiriöt, ukkonen, sähköverkkoviat, tulipalo, vesivahinko tai muu onnettomuus, rajataan myös vastuun ulkopuolelle.

Salassapito ja luottamuksellisuus

Palveluntarjoaja ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille. Asiakastietoihin on pääsy vain palveluntarjoajan työntekijöillä tai alihankkijoilla, joilla on työnkuvan mukaisesti perusteltu tarve kyseisten tietojen käsittelyyn. Palvelun käyttäjien elfcloud.fi-tietosäilöihin tallentama tieto on salattu asiakaspäässä, ellei käyttäjä ole tätä aktiivisesti estänyt, eikä elfcloud.fi:n ylläpidolla ole teknistä mahdollisuutta tietoalkioiden sisältämän tiedon salauksen purkamiseen. Asiakastietoja voidaan kuitenkin viranomaisten määräyksestä luovuttaa Suomen lakien mukaisesti.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Päivitetty

Palvelun käyttöehtoja on päivitetty 6. heinäkuuta 2012.

Vastuunrajoitus- ja salassapitokappaleita on selkiytetty 15. syyskuuta 2012.

Nimimuutos elfcloud.fi / elfCLOUD tehty 9.11.2012.

Yrityksen nimi ja palvelun nimen kirjoitusasu päivitetty 17.5.2017.